Urja Yog Foundation Organized Plantation Program on Aug 23, 2016